Ταχυσύνδετη βάση ασκών ( συναρμολογούμενη ) 

GR20210100486

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΤΗ ΑΣΚΟΥ ΕΥΦΡΑΝΤΙΚΟΥ

Συγκρότημα βάσης για υποστάτη ασκού ευφραντικού περιλαμβάνει βάση η οποία στέκεται πάνω σε επίπεδη επιφάνεια και έχει άνω μέρος προσαρτημένο σε έδρα τοποθέτησης ασκού για κράτηση ενός περιέκτη ευφραντικού σε ορισμένο ύψος πάνω από την επιφάνεια ενός τραπεζιού ή δαπέδου. Η βάση συναρμολογείται με χρήση πολλαπλών υποστηριγμάτων που σφηνώνουν σε συνδετήρα έτσι ώστε να ταιριάζουν οι αντίστοιχες σχισμές των υποστηριγμάτων  και οι αρμοί εγκοπής του συνδετήρα . Η έδρα τοποθέτησης ασκού ασφαλίζει πάνω στη βάση μέσω περάσματος προεξεχόντων τμημάτων των υποστηριγμάτων στη βάση μέσα από τις οπές  στην έδρα τοποθέτησης ασκού . Η έδρα τοποθέτησης ασκού κινείται σε πλευρική διεύθυνση της οπής με το μακρύτερο μήκος, με αποτέλεσμα η έδρα τοποθέτησης ασκού να παγιδεύεται από τα προεξέχοντα τμήματα .